.

.

Työpaikan ensiapuvalmius


Ensiapuvalmiudet ovat tärkeä osa työpaikkojen ennaltaehkäisevää työterveydenhuoltoa. Työnantajalla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikoilla. 

Työpaikan yleisenä tavoitteena on, että vähintään n. viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Tämän tulee toteutua jokaisessa työkohteessa ja jokaisessa työvuorossa. Työnantajan on huolehdittava toimintaohjeet ensiapua vaativien tilanteiden varalta ja näiden tulee olla jokaisen työntekijän saatavilla. Työnantajan on sopivaan paikkaan asetettava nähtäväksi tiedot, ketkä ovat ensiaputaitoisia henkilöitä. 

Ensiapuvalmiuteen kuuluu ensiapukoulutus Ensiapukurssi EA 1 (16h), Ensiapukurssi EA 2 (16h), Hätäensiapu/kertaus-kurssi (8h), Ensiavun kertauskurssi (4h) sekä ensiapuvälineet.


Työpaikalla tehty työterveyshuollon selvitys määrittää työpaikkakohtaisesti ensiapuvalmiuden tarpeen ja sen tarvittavan laajuuden. Suomessa työpaikat jaetaan kolmeen riskiluokkaan: vähäinen, ilmeinen ja erityinen tapaturmariski.

Tapaturmariski vähäinen: Esimerkiksi kaupat, ravintolat, toimistot, oppilaitokset. 

Näihin työpaikkoihin ensiapukoulutukseksi sopii hätäensiapukurssi 4h tai hätäensiapukurssi 8h.

Tapaturmariski ilmeinen: Esimerkiksi teollisuus, varasto- ja rakennustyöt, metsä- ja maataloustyöt, kalastus, alusten lastaus ja purkaminen sekä kuljetustyö/logistiikka, lasten parissa työskentely. 

Näissä työpaikoissa suositellaan vähintään yhtä ensiapukoulutettua kussakin työkohteessa tai työvuorossa, jossa työskentelee alle 10 henkilöä. Tätä suuremmilla työpaikoilla tulisi olla vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin alkavaa 25 henkilöä kohti tai viisi prosenttia ensiaputaitoisia koko henkilöstövahvuudesta. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää EA1- kurssin tasoista peruskoulutusta ja noin kolmen vuoden välein käytyä kertauskurssia. 

Erityinen tapaturmariski: Esimerkiksi jos työhön liittyy hukkumisvaaraa, syövyttävien ja myrkyllisten aineiden, sekä palo-, räjähdys- tai sähkötapaturmavaara, rakentaminen, kaivantotyö, merenkulkutyö. 

Näille työpaikoille suosittelemme ensiapukurssi EA 1 - ja ensiapukurssi EA 2-koulutuksia.

Työnantaja on oikeutettu KELA -korvaukseen ensiapukoulutuksen (ja ensiaputarvikkeiden) kuluista. Edellytyksenä on, että työpaikalla on asianmukaisesti järjestetty työterveydenhuolto ja että siihen liittyvässä työpaikkaselvityksessä on todettu henkilökunnan ensiapuvalmiudet tarpeellisiksi liittyen omaan työturvallisuuteen.

Ensiapukouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö (e. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja), jolla on ensiavun ja terveystiedon kouluttaja-koulutus (ETK).

Työterveyshuollon korvausten hakeminen:

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-usein-kysyttya#korvaako-kela-tyopaikalle-hankittuja-ensiapuvalineita-ja-ensiapukoulutusta<br>

Ensiapuvalmius työpaikoilla:

https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/ensiapuvalmius 

Työturvallisuuslaki 738/2002, 46§ ensiapu: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 12§ työterveyshuollon sisältö:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383 

Valtioneuvoston asetushyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta, 11§ Ensiapuvalmius:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708#Pidm45053757443632